ETICKÝ KÓDEX REALITNEJ KANCELÁRIE LEONIDES REAL

 

LEONIDES REAL realitná kancelária zaviedla pre svoju činnosť tento etický kódex, ktorého úlohou je zaviesť základné princípy a hodnoty, na základe ktorých realitná kancelária postupuje a sú súčasťou každodennej práce jej realitných maklérov.

   I.Predmet etického kódexu

Etický kódex predstavuje zoznam základných princípov, návykov, hodnôt a pravidiel správania a vystupovania realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

II.Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých realitných maklérov realitnej kancelárie LEONIDES REAL (ďalej len “realitný maklér”).

 III.Základné vlastnosti realitného makléra

1.       Maklér vykonáva svoje povolanie čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér poskytuje služby odborne, svedomito a zodpovedne.

2.       Maklér sa musí správať vždy, a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

3.       Maklér je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a prípadné smernice vydané realitnou kanceláriou.

4.       Maklér  vystupuje voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou, vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Makléri si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb.

5.       Maklér pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov,      uprednostňuje záujmy klientov nad svojimi záujmami.

6.       Žiaden maklér nebude poskytovať služby, alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom a, alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil vážnosť a dobré meno realitnej kancelárie.

7.       Realitný maklér si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích programov.

IV.Komunikácia s klientom

1.       Maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).

2.       Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám, rovnako ako aj záujemcom a klientom musia byť pravdivé, presné a aktuálne. Makléri sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Makléri pri výkone svojej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé, alebo podvodné praktiky.

3.       Maklér musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov, alebo zamestnávateľa.

4.       Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií medzi zmluvnými stranami vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

V.Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

1.       Maklér je povinný:

a) informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje, a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu, a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté

b) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený

c) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva, alebo odosiela

d) v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta

e) starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením, alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami, doklady je povinný uschovávať v sídle, prevádzke spoločnosti

f) chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím, alebo odcudzením a v súlade so zákonom

2.       Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Realitný maklér neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt, znalec, geodet a pod.), je realitný maklér povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom. Odmenu takéhoto odborníka, ak nedôjde k inej dohode s klientom hradí maklér.

3.      Realitný maklér nie je oprávnený s účastníkmi obchodného prípadu svojim menom a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú, či podobnú zmluvu, alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie.

4.      Realitný maklér je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

5.      Rezervačná záloha sa skladá iba na účet spoločnosti. V prípade, ak maklér vo  výnimočných prípadoch mimo času medzi 8.00 hod a 17:00 hod prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za sprostredkovateľské služby makléra, je oprávnený tak vykonať iba so súhlasom konateľa realitnej kancelárie alebo nadriadeného makléra. Tieto peňažné prostriedky je povinný nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené. Maklér je povinný prevzatie prostriedkov bezodkladne oznámiť realitnej kancelárii, a to určenej osobe. Maklér v žiadnom prípade nepreberá hotovostné platby na úhradu rezervačnej zálohy, ak nerozhodol konateľ spoločnosti inak.

6.      Porušenie tohto etického kódexu je zo strany realitnej kancelárie považované za porušenie zmluvných dohôd, podmienok spolupráce a je dôvodom k ukončeniu spolupráce.

7.      Realitná kancelária sa môže domáhať náhrady škody od osoby, ktorá porušením etického kódexu spôsobila škodu, či poškodenie alebo stratu dobrej povesti kancelárie.

ÚVOD    |    IDENTITA    |    PORADŇA    |    MAKLÉR MESIACA    |    ČLÁNKY    |    KARIÉRA